Vedtægter

Vedtægter i Flat Creek Western Riders

Gældende pr. 26.11.19

1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er Flat Creek Western Riders (FCWR). Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

2. FORENINGENS FORMÅL

 • At udbrede interessen for og kendskabet til westernridning, socialt, sportsligt og kulturelt som en lokal klub i Danmark.
 • At afholde stævner der fremmer en bredspektret interesse for western ridediscipliner.
 • At arrangere træningsarrangementer, som hjælper medlemmerne til dygtiggørelse
 • At sørge for kommunikation og oplysning til medlemmerne.
 • At afholde klubaftner til fordel for foreningens medlemmer.

3. MEDLEMSKAB

Aktive medlemmer betaler fuldt kontingent og har stemmeret på generalforsamlingen. Juniormedlemmer betaler juniorkontingent og har ingen stemmeret. Man kan være juniormedlem til og med det år, man fylder 18 år. Familiemedlemskab eller Husstandsmedlemskab kan købes efter følgende retningslinjer: Det første medlem betaler fuld pris, øvrige medlemmer af husstanden betaler halv pris. Husstandens enkelte medlemmer har status og rettigheder i henhold til deres medlemsgruppe (aktive, junior etc.). Støttemedlemmer er privatpersoner der betaler særskilt kontingent og har ingen stemmeret.

Sponsormedlemskab. Firmaer kan indmelde hele medarbejdergrupper som sponsorat til Foreningen. Disse medlemmer har passiv status og hermed ikke stemmeret.
Niveau for de forskellige kontingenter fastsættes af generalforsamlingen.

Opsigelse af medlemskab kan enten ske skriftligt til kassereren til omgående ikrafttræden eller ved at undlade at forny sit medlemskab til ordinær termin.

4. LEDELSE

Generalforsamlingen er FCWR’s højeste myndighed.

Til varetagelse af foreningens daglige ledelse, vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælger for en ordinær periode af 2 års varighed. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt et menig bestyrelsesmedlem.

Udover den faste bestyrelse vælger generalforsamlingen 2 bestyrelses suppleanter, samt en revisor og 1 revisor suppleant.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen. De øvrige ansvarsområder i bestyrelsen fordeles af bestyrelsen selv på et konstituerende møde umiddelbart efter hver generalforsamling. Formand samt 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges ordinært i lige år.

Kasserer samt de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges ordinært i ulige år.

 • Bestyrelsen afholder møder efter behov. Initiativ til bestyrelsesmøder kan tages af alle bestyrelsesmedlemmer, men det er formandens pligt at sikre et tilstrækkeligt antal bestyrelsesmøder til effektiv drift af foreningen.
 • Der skal afholdes minimum 6 bestyrelsesmøder om året.
 • Bestyrelsen drøfter og beslutter aktiviteter i henhold til foreningens formål. Simpelt flertal er nok til at en beslutning er gældende. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalgsarbejde samt arbejdsgrupper i forbindelse med aktiviteter.
 • Disponerer over og er ansvarlig for forvaltningen af FCWR’s økonomiske midler og aktiver.
 • Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang under ansvar over for generalforsamlingen.
 • I tilfælde af et bestyrelsesmedlems fratrædelse midt i en valgperiode, kan bestyrelsen vælge at lade en suppleant indtræde i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.
 • Såfremt formanden fratræder midt i en ordinær valgperiode, indtræder næstformanden automatisk i hans/hendes sted, indtil en ny formand kan vælges.

5. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, i februar. Indkaldelse til generalforsamlingen skal som minimum annonceres på foreningens hjemmeside senest 4 uger før dens gennemførelse. Det står bestyrelsen frit for derudover at annoncere generalforsamlingen via sociale medier eller direkte til de enkelte medlemmer.

Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Visse beslutninger, som er omtalt i § 9 og 10 kræver kvalificeret flertal for vedtagelse. Afstemning sker almindeligvis via håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog gennemføres, såfremt blot 1 stemmeberettiget medlem udtrykker ønske herom. Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til afstemninger ved generalforsamlingen. Et tilstedeværende medlem kan dog højst stemme efter fuldmagt fra 2 øvrige medlemmer.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse samt suppleanter til denne.
 7. Valg af revisor og dennes suppleant.
 8. Eventuelt

6. EXTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes under følgende forudsætninger, idet publicering af den skal ske i de samme medier som en ordinærgeneralforsamling.

 • Begæring af mindst 2/3 af medlemmerne.
 • Begæring af et flertal af bestyrelsen.

Begæring af en ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af et motiveret dagsordenforslag. En ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt senest 4 uger efter anmodningen om den, og indkaldelse med dagsorden skal være publiceret på hjemmesiden senest 14 dage før afholdelsen.

Afstemninger på en ekstraordinær generalforsamling følger samme regler, som er gældende for en ordinær generalforsamling.

7. FORENINGENS ØKONOMI

Foreningens regnskabsår løber i perioden 1. januar til 31. december. Medlemskab og kontingent gælder for kalenderåret 1. januar til 31. december og der skal ydes fuld kontingent frem til 1. December. Kontingent indbetalt fra 1. december gælder for følgende kalenderår.

Kassereren fører løbende regnskab og fremlægger status for den øvrige bestyrelse på bestyrelsesmøderne. Desuden er det kassererens ansvar at udarbejde et årsregnskab, som i revideret stand forelægges først bestyrelsen til gennemgang og derefter generalforsamlingen til godkendelse.

8. FORENINGENS PROTOKOL

Sekretæren udarbejder beslutningsreferater fra alle bestyrelsesmøder. Referaterne gøres tilgængelige på et website, hvortil medlemmer og medlemmer alene har adgang.

9. EKSLUSION AF MEDLEMMER

Eksklusion af et medlem kan ske såfremt medlemmet groft tilsidesætter FCWR’s formålsparagraffer eller udviser en for foreningen uacceptabel adfærd overfor medlemmer eller bestyrelse.

Eksklusion af et medlem kan kun gennemføres på en generalforsamling. En eksklusionssag skal administreres af bestyrelsen, som skal fremlægge den for generalforsamlingen til dennes godkendelse. Medlemmet, som er indstillet til eksklusion, skal have mulighed for at tale sin sag på generalforsamlingen. Eksklusion sker ved simpelt stemmeflertal. Ophævelse af en eksklusion kræver mindst 2/3 stemmeflertal på en ny generalforsamling.

10. FORENINGENENS OPLØSNING ELLER SAMMENLÆGNING MED ANDEN FORENING

FCWR kan opløses på en til formålet indkaldt ekstraordinær generalforsamling, alternativt på en ordinær generalforsamling såfremt det tydeligt fremgår af den udsendte dagsorden. Opløsning af foreningen kræver at mindst 2/3 af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

En eventuel fusion af FCWR med en anden forening skal følge samme retningslinier som ovenstående.

I tilfælde af FCWR’s opløsning besluttes det på den opløsende generalforsamling, hvem som skal nyde godt af foreningens aktiver og/eller eventuelle økonomiske formue. Denne beslutning kræver i lighed med beslutning om opløsning 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan opnås kvalificeret enighed om aktivernes og formuens anvendelse, skal de tilfalde Hestens Værn.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 26. november 2019.